Festival PAN

“Medzinárodný festival pantomímy a pohybových divadiel”
Liptovský Mikuláš Slovensko

Miroslav Kasprzyk je autorom a realizátorom jediného slovenského amatérskeho festivalu zameraného na pohyb a pantomímu v L.Mikuláši, ktorého prebehlo už desať ročníkov, aj za účasti zahraničných hostí a lektorov. “PAN” je štvordenný projekt, ktorý vznikol jedinečným zlúčením viacerých podujatí zameraných na amatérsky divadelný pohyb a pantomímu Slovenska a blízkeho zahraničia.

Počas desiatich rokov sa podarilo nájsť ideálny pomer praktického vzdelávania v dielňach – pod vedením zahraničných odborníkov – prezentácie kvalitných hostí v sprievodných podujatiach a samotnú prezentáciu celoročnej práce súborov a jednotlivcov v tejto oblasti.

VÝUKA – 3 dni zamerané na praktické vzdelávanie a prácu v 3 – 4 dielňach. Základy pantomímy, Žonglovanie, Klauniáda, Pantomíma klasická …

FESTIVAL – 4 dni predstavení profesionálnych hostí pre účastníkov a širokú verejnosť. Hecht, Kulíšek, Kasprzyk, Prais, Pastecka, Bojník, Jessy atď.

SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA – 3 dni súťaženia jednotlivcov a súborov. Jednotlivci, Dvojice, Trojice a súbory pod dohľadom odbornej poroty.

IMPROVIZÁCIA – 1 večer - súťaž v ipmrovizovaní trojčlenných družstiev ako bonus.

Projekt ako celok je ojedinelým počinom v dejinách slovenského amatérskeho divadelníctva a slovenskej pantomímy. Hostí

zo zahraničia naviac udivuje prepojenie všetkých podujatí do jedného zmysluplného celku s viacrozmerným dopadom

na účastníkov bez straty atmosféry. Okrem toho je pozitívnym šokom vek najmladších mímov : 6- 8 rokov, lebo o pohyb sa

v zahraničí začínajú zaujímať ľudia okolo 15-18 rokov a starší.

Kým pri prvých ročníkoch bolo hlavným cieľom prebudenie záujmu v tejto oblasti a mapovanie nadšencov, hľadanie opodstatnenia a zaradenia novej prehliadky do kalendára divadelných podujatí na Slovensku, teraz sa pre túto už tradičnú pohybovú platformu hľadá možnosť stabilnejšieho ekonomického zázemia akcie, lebo je to jeden z najväčších pretrvávajúcich problémov všetkých doterajších PAN – ov.

Za uplynulé obdobie sa potvrdili všetky predpoklady organizátorov a po rôznych peripetiách aj výsledný efekt prehliadky.

Na Slovensku aj vďaka prehliadke pravidelne pracuje v pohybovej sfére viac ako 15 súborov a stovka detí a mladých ľudí. Ďaľší si vďaka účasti našli nový štúdijný smer, či uplatnenie v umeleckej oblasti. Pravidelná šanca prezentovania práce odborníkom a možnosť ďaľšieho umeleckého rastu sú vyhľadávaným motivačným prostriedkom pre všetkých účastníkov – nevynímajúc sluchovo postihnuté deti a mládež, ktorí si vďaka návšteve festivalu a dielní našli aj nový životný rozmer.

Rarita na medzinárodných podujatiach, ale samozrejmosť pre organizátorov je účasť nepočujúcich a detí mladšieho školského veku.

Z Liptovského Mikuláša sa za posledných deväť rokov stalo miesto pravidelných stretnutí odborníkov a amatérskeho podhubia slovenskej pantomímy. Projekt láka predovšetkým rodinnou atmosférou - kvalitným výukovým programom, počas troch dní pred prehliadkou a osvedčeným veľmi dobre premysleným programom a kategorizáciou súťažnej prehliadky, ktorá od piateho ročníka ponúka výuku zahraničných lektorov a zároveň aj vyvrcholenie v hosťovských predstaveniach zahraničných hostí.

Kvalitatívny posun vo výuke, sprievodných podujatiach pre účastníkov a organizačného pozadia prehliadky signalizuje do budúcnosti viacero pozitívnych udalostí:

Ústretový prístup vedenia DK, ktoré posledné roky poskytuje výuke a prehliadke strechu nad hlavou a garantuje sprievodné podujatia a vystúpenia hostí.

Prísľub účasti všetkých doterajších účastníkov, odborníkov a záujem nových ľudí zo Slovenska, ale aj kontakty na poľských, nemeckých, ukrajinských a českých mímov, ktorí v minulom roku nemohli prísť na prehliadku pre nedostatok finančných prostriedkov.

Garancia organizačného a ekonomického pozadia tradičným organizátorom Liptovským osvetovým strediskom.

Aktívny vstup mesta L. Mikuláš do posledných ročníkov.

Ohlasy a ponuky zahraničných účastníkov aj učiteľov, ktoré sme museli doteraz odmietať z nedostatku finančných prostriedkov.

» Fotografie
   pre publikačné účely
    --- zip dokument
---
 
V prípade použitia
prosím uviesť:
Z archívu
Mira Kasprzyka

 
» Recenzie
    PDF dokument